>
> . FANTA _ > ~ BATTLESHIP ~
:
:
:
Email:
,


    2020-2021 
26.05.2023, 21:42   #1
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8


 =1/64==


!!!!
" -2023".
- - .

, 1/4 - .
- ,
- ...
- .
- - - . - - .
- .
.
Ш -
!!!


1/64 32 64 - .
- !!! .

- 4 - !!!!!

; 27.05.2023 06:54.
  
26.05.2023, 21:53   #2
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8=01
=28.05=12:00

22.05

0️⃣1️⃣ (18).// - (41).//=
0️⃣2️⃣ (23).// - (71).//=
0️⃣3️⃣ (66).// - (81).//=
0️⃣4️⃣ (103).// - (27).//=
0️⃣5️⃣ (102).// - (7).//=
0️⃣6️⃣ (122).// - (132).//=
0️⃣7️⃣ (5).// - (62) //=
0️⃣8️⃣ (44).// - (96).//=
- 4 - !!!!!

; 27.05.2023 07:13.
  
26.05.2023, 21:56   #3
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8=02
=28.05=12:00

22.05

0️⃣9️⃣ (129).// - (111).//=
1️⃣0️⃣ (25).// - (77).//=
1️⃣1️⃣ (53).// - (82).//=
1️⃣2️⃣ (10).// - (43).//=
1️⃣3️⃣ (73).// - (38).//=
1️⃣4️⃣ (59).// - (36).//=
1️⃣5️⃣ (21).// - (51).//=
1️⃣6️⃣ (54).// - (60).//=
- 4 - !!!!!

; 27.05.2023 07:14.
  
26.05.2023, 21:58   #4
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8=03
=28.05=12:00

22.05

1️⃣7️⃣ (64).// - (14).//=
1️⃣8️⃣ (37) .// - (32).//=
1️⃣9️⃣ (72).// - (9).//=
2️⃣0️⃣ (48).// - (65).//=
2️⃣1️⃣ (424).// - (56).//=
2️⃣2️⃣ (16).// - (35).//=
2️⃣3️⃣ (101).// - (123).//=
2️⃣4️⃣ (61).// - (88).//=

- 4 - !!!!!

; 27.05.2023 07:15.
  
26.05.2023, 22:00   #5
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8=04
=28.05=12:00


22.05

2️⃣5️⃣ (8).// - (42).//=
2️⃣6️⃣ (15).// - (90).//=
2️⃣7️⃣ (508).// - (26).//=
2️⃣8️⃣ (69).// - (47).//=
2️⃣9️⃣ (63).// - (13).//=
3️⃣0️⃣ (40) // - (58).//=
3️⃣1️⃣ (70).// - (75).//=
3️⃣2️⃣ (188).// - (121).//=
- 4 - !!!!!

; 27.05.2023 07:16.
  
26.05.2023, 22:07   #6
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 80️⃣1️⃣ (18).// - (41).// 1=3=27
0️⃣2️⃣ (23).// - (71).// 1=2=17
0️⃣3️⃣ (66).// - (81).// 1=3=28
0️⃣4️⃣ (103).// - (27).// 2=2=19
0️⃣5️⃣ (102).// - (7).// 2=2=17
0️⃣6️⃣ (122).// - (132).// 2=3=30
0️⃣7️⃣ (5).// - (62) // 1=2=20
0️⃣8️⃣ (44).// - (96).// 1=3=28

; 27.05.2023 06:59.
  
27.05.2023, 04:27   #7
GOL66
 
 GOL66

0️⃣1️⃣ (18).// - (41).// 1=2=19
0️⃣2️⃣ (23).// - (71).// 1=2=18
0️⃣3️⃣ (66).// - (81).// 1=3=29
0️⃣4️⃣ (103).// - (27).// 2=2=18
0️⃣5️⃣ (102).// - (7).// 2=2=17
0️⃣6️⃣ (122).// - (132).// 2=3=28
0️⃣7️⃣ (5).// - (62) // 1=2=22
0️⃣8️⃣ (44).// - (96).// 1=3=27
GOL66  
c:
27.05.2023, 08:56   #8
LioMart
 
 LioMart
 
: 14.11.2013
: /
: 30,549
: 1
LioMart LioMart LioMart LioMart LioMart LioMart LioMart LioMart LioMart LioMart LioMart0️⃣1️⃣ (18).// - (41).//= 1=3=26
0️⃣2️⃣ (23).// - (71).//= 1=3=26
0️⃣3️⃣ (66).// - (81).//=1=3=28
0️⃣4️⃣ (103).// - (27).//=2=2=13
0️⃣5️⃣ (102).// - (7).//=2=2=13
0️⃣6️⃣ (122).// - (132).//=2=2=14
0️⃣7️⃣ (5).// - (62) //=1=2=13
0️⃣8️⃣ (44).// - (96).//=1=2=14
________________________________
0️⃣9️⃣ (129).// - (111).//= 2=3=26
1️⃣0️⃣ (25).// - (77).//=2=3=26
1️⃣1️⃣ (53).// - (82).//= 1=3=26
1️⃣2️⃣ (10).// - (43).//=1=3=26
1️⃣3️⃣ (73).// - (38).//= 2=3=26
1️⃣4️⃣ (59).// - (36).//=2=2=15
1️⃣5️⃣ (21).// - (51).//= 1=2=13
1️⃣6️⃣ (54).// - (60).//=1=2=14
__________________________________
1️⃣7️⃣ (64).// - (14).//=2=3=24
1️⃣8️⃣ (37) .// - (32).//=2=3=21
1️⃣9️⃣ (72).// - (9).//=2=3=31
2️⃣0️⃣ (48).// - (65).//=1=2=15
2️⃣1️⃣ (424).// - (56).//=1=3=21
2️⃣2️⃣ (16).// - (35).//=1=2=22
2️⃣3️⃣ (101).// - (123).//=2=2=19
2️⃣4️⃣ (61).// - (88).//= 1-2=16
_________________________________________________________
2️⃣5️⃣ (8).// - (42).//= 1=2=17
2️⃣6️⃣ (15).// - (90).//=1=2=16
2️⃣7️⃣ (508).// - (26).//=2=3=26
2️⃣8️⃣ (69).// - (47).//= 2=3=26
2️⃣9️⃣ (63).// - (13).//=2=3=26
3️⃣0️⃣ (40) // - (58).//= 2=3=26
3️⃣1️⃣ (70).// - (75).//=1=3=26
3️⃣2️⃣ (188).// - (121).//=2=3=26
LioMart  
c:
27.05.2023, 09:18   #9
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8=02
=28.05=12:00

22.05

0️⃣9️⃣ (129).// - (111).// 2=3=26
1️⃣0️⃣ (25).// - (77).// 1=2=20
1️⃣1️⃣ (53).// - (82).// 2=3=30
1️⃣2️⃣ (10).// - (43).// 1=2=17
1️⃣3️⃣ (73).// - (38).// 2=2=18
1️⃣4️⃣ (59).// - (36).// 2=3=25
1️⃣5️⃣ (21).// - (51).// 1=3=26
1️⃣6️⃣ (54).// - (60).// 1=3=24
  
27.05.2023, 09:21   #10
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8=03
=28.05=12:00

22.05

1️⃣7️⃣ (64).// - (14).// 2=2=16
1️⃣8️⃣ (37) .// - (32).// 1=3=25
1️⃣9️⃣ (72).// - (9).//= 2=2=16
2️⃣0️⃣ (48).// - (65).// 1=3=28
2️⃣1️⃣ (424).// - (56).// 1=3=30
2️⃣2️⃣ (16).// - (35).// 1=3=29
2️⃣3️⃣ (101).// - (123).// 2=3=29
2️⃣4️⃣ (61).// - (88).// 1=2=18
  
27.05.2023, 09:24   #11
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8=04
=28.05=12:00


22.05

2️⃣5️⃣ (8).// - (42).// 1=2=18
2️⃣6️⃣ (15).// - (90).// 1=2=20
2️⃣7️⃣ (508).// - (26).// 2=2=18
2️⃣8️⃣ (69).// - (47).// 1=3=28
2️⃣9️⃣ (63).// - (13).// 2=2=17
3️⃣0️⃣ (40) // - (58).// 1=2=18
3️⃣1️⃣ (70).// - (75).// 2=3=30
3️⃣2️⃣ (188).// - (121).// 2=2=18
  
27.05.2023, 09:53   #12
rumkot
 
 rumkot
 
: 13.06.2018
:
: 834
rumkot -   rumkot -   rumkot -   rumkot -   rumkot -0️⃣1️⃣ (18).// - (41).//= 1=2=15
0️⃣2️⃣ (23).// - (71).//= 1=2=17
0️⃣3️⃣ (66).// - (81).//=1=2=17
0️⃣4️⃣ (103).// - (27).//=2=2=15
0️⃣5️⃣ (102).// - (7).//=2=2=13
0️⃣6️⃣ (122).// - (132).//=1=3=25
0️⃣7️⃣ (5).// - (62) //=1=2=11
0️⃣8️⃣ (44).// - (96).//=1=2=13
________________________________
0️⃣9️⃣ (129).// - (111).//= 2=3=23
1️⃣0️⃣ (25).// - (77).//=1=2=17
1️⃣1️⃣ (53).// - (82).//= 1=2=17
1️⃣2️⃣ (10).// - (43).//=1=2=15
1️⃣3️⃣ (73).// - (38).//= 2=2=17
1️⃣4️⃣ (59).// - (36).//=2=2=17
1️⃣5️⃣ (21).// - (51).//= 1=2=13
1️⃣6️⃣ (54).// - (60).//=1=2=15
__________________________________
1️⃣7️⃣ (64).// - (14).//=2=2=13
1️⃣8️⃣ (37) .// - (32).//=2=3=25
1️⃣9️⃣ (72).// - (9).//=2=2=15
2️⃣0️⃣ (48).// - (65).//=1=3=25
2️⃣1️⃣ (424).// - (56).//=2=2=17
2️⃣2️⃣ (16).// - (35).//=1=2=17
2️⃣3️⃣ (101).// - (123).//=1=2=15
2️⃣4️⃣ (61).// - (88).//= 1-2=15
_________________________________________________________
2️⃣5️⃣ (8).// - (42).//= 1=2=15
2️⃣6️⃣ (15).// - (90).//=1=2=15
2️⃣7️⃣ (508).// - (26).//=2=2=15
2️⃣8️⃣ (69).// - (47).//= 2=3=25
2️⃣9️⃣ (63).// - (13).//=2=2=15
3️⃣0️⃣ (40) // - (58).//= 1=3=25
3️⃣1️⃣ (70).// - (75).//=1=3=23
3️⃣2️⃣ (188).// - (121).//=2=3=23
__________________
,
.
rumkot  
c:
27.05.2023, 11:08   #13
Fanta
 
 Fanta
 
: 10.03.2018
: ,.
: 64
: 7,081
Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta0️⃣1️⃣ (18).// - (41).//=1-2-18
0️⃣2️⃣ (23).// - (71).//=1-2-17
0️⃣3️⃣ (66).// - (81).//=1-2-17
0️⃣4️⃣ (103).// - (27).//=2-2-16
0️⃣5️⃣ (102).// - (7).//=2-2-14
0️⃣6️⃣ (122).// - (132).//=1-3-25
0️⃣7️⃣ (5).// - (62) //=1-2-16
0️⃣8️⃣ (44).// - (96).//=1-2-16
----------------------------------------------------------------------------------
0️⃣9️⃣ (129).// - (111).//= 2=3=25
1️⃣0️⃣ (25).// - (77).//=1=2=16
1️⃣1️⃣ (53).// - (82).//= 1=2=17
1️⃣2️⃣ (10).// - (43).//=1=2=15
1️⃣3️⃣ (73).// - (38).//= 2=2=16
1️⃣4️⃣ (59).// - (36).//=2=3=24
1️⃣5️⃣ (21).// - (51).//= 1=2=14
1️⃣6️⃣ (54).// - (60).//=1=3=24
__________________________________
1️⃣7️⃣ (64).// - (14).//=2=2=14
1️⃣8️⃣ (37) .// - (32).//=2=3=27
1️⃣9️⃣ (72).// - (9).//=2=2=15
2️⃣0️⃣ (48).// - (65).//=1=2=17
2️⃣1️⃣ (424).// - (56).//=2=2=17
2️⃣2️⃣ (16).// - (35).//=1=2=16
2️⃣3️⃣ (101).// - (123).//=1=2=16
2️⃣4️⃣ (61).// - (88).//= 1-2=16
_________________________________________________________
2️⃣5️⃣ (8).// - (42).//= 1=2=16
2️⃣6️⃣ (15).// - (90).//=1=2=16
2️⃣7️⃣ (508).// - (26).//=2=2=16
2️⃣8️⃣ (69).// - (47).//= 2=2=17
2️⃣9️⃣ (63).// - (13).//=2=2=15
3️⃣0️⃣ (40) // - (58).//= 1=3=26
3️⃣1️⃣ (70).// - (75).//=1=3=24
3️⃣2️⃣ (188).// - (121).//=2=3=24

Fanta; 27.05.2023 11:42.
Fanta  
c:
27.05.2023, 11:58   #14
TARAS12345
-
 
 TARAS12345

0️⃣1️⃣ (18).// - (41).//= 1=2=19
0️⃣2️⃣ (23).// - (71).//= 1=2=17
0️⃣3️⃣ (66).// - (81).//=1=2=17
0️⃣4️⃣ (103).// - (27).//=2=2=17
0️⃣5️⃣ (102).// - (7).//=2=2=19
0️⃣6️⃣ (122).// - (132).//=2=3=29
0️⃣7️⃣ (5).// - (62) //=1=2=17
0️⃣8️⃣ (44).// - (96).//=1=2=19
________________________________
0️⃣9️⃣ (129).// - (111).//= 2=3=28
1️⃣0️⃣ (25).// - (77).//=1=2=17
1️⃣1️⃣ (53).// - (82).//= 2=2=19
1️⃣2️⃣ (10).// - (43).//=2=2=21
1️⃣3️⃣ (73).// - (38).//= 2=2=19
1️⃣4️⃣ (59).// - (36).//=2=3=29
1️⃣5️⃣ (21).// - (51).//= 1=2=19
1️⃣6️⃣ (54).// - (60).//=1=3=27
__________________________________
1️⃣7️⃣ (64).// - (14).//=2=2=17
1️⃣8️⃣ (37) .// - (32).//=1=3=29
1️⃣9️⃣ (72).// - (9).//=2=2=19
2️⃣0️⃣ (48).// - (65).//=2=3=28
2️⃣1️⃣ (424).// - (56).//=1=2=19
2️⃣2️⃣ (16).// - (35).//=2=3=29
2️⃣3️⃣ (101).// - (123).//=2=2=19
2️⃣4️⃣ (61).// - (88).//= 1-2=17
_________________________________________________________
2️⃣5️⃣ (8).// - (42).//= 2=3=35
2️⃣6️⃣ (15).// - (90).//=1=2=19
2️⃣7️⃣ (508).// - (26).//=2=3=28
2️⃣8️⃣ (69).// - (47).//= 1=2=19
2️⃣9️⃣ (63).// - (13).//=2=2=19
3️⃣0️⃣ (40) // - (58).//= 2=2=22
3️⃣1️⃣ (70).// - (75).//=2=3=29
3️⃣2️⃣ (188).// - (121).//=1=3=33
TARAS12345  
c:
28.05.2023, 06:52   #15
aleshon_ru
 
 aleshon_ru
 
: 20.09.2017
: , ,
: 30
: 3,727
aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()0️⃣1️⃣ (18).// - (41).//=1=2=24
0️⃣2️⃣ (23).// - (71).//=1=2=15
0️⃣3️⃣ (66).// - (81).//=2=2=23
0️⃣4️⃣ (103).// - (27).//=2=2=14
0️⃣5️⃣ (102).// - (7).//=1=2=18
0️⃣6️⃣ (122).// - (132).//=1=3=30
0️⃣7️⃣ (5).// - (62) //=1=2=24
0️⃣8️⃣ (44).// - (96).//=2=3=29

0️⃣9️⃣ (129).// - (111).//=1=2=20
1️⃣0️⃣ (25).// - (77).//=2=2=14
1️⃣1️⃣ (53).// - (82).//=2=2=21
1️⃣2️⃣ (10).// - (43).//=1=1=17
1️⃣3️⃣ (73).// - (38).//=1=2=15
1️⃣4️⃣ (59).// - (36).//=2=2=19
1️⃣5️⃣ (21).// - (51).//=2=2=16
1️⃣6️⃣ (54).// - (60).//=1=2=21

1️⃣7️⃣ (64).// - (14).//=2=2=15
1️⃣8️⃣ (37) .// - (32).//=1=3=27
1️⃣9️⃣ (72).// - (9).//=2=2=20
2️⃣0️⃣ (48).// - (65).//=2=3=29
2️⃣1️⃣ (424).// - (56).//=2=2=18
2️⃣2️⃣ (16).// - (35).//=2=3=31
2️⃣3️⃣ (101).// - (123).//=1=2=17
2️⃣4️⃣ (61).// - (88).//= 1-2=19

2️⃣5️⃣ (8).// - (42).//= 2=3=33
2️⃣6️⃣ (15).// - (90).//=1=2=18
2️⃣7️⃣ (508).// - (26).//=1=3=28
2️⃣8️⃣ (69).// - (47).//= 1=2=18
2️⃣9️⃣ (63).// - (13).//=2=2=22
3️⃣0️⃣ (40) // - (58).//= 2=2=24
3️⃣1️⃣ (70).// - (75).//=2=3=30
3️⃣2️⃣ (188).// - (121).//=1=3=29
aleshon_ru  
c:
29.05.2023, 09:08   #16
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8


 1/64= == 01

  
29.05.2023, 09:15   #17
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8


 1/64= == 02ͨ
ͨ.
..
1/32 - .
  
29.05.2023, 09:18   #18
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8


 1/64= == 03

  
29.05.2023, 09:19   #19
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8


 1/64= == 04

  
29.05.2023, 09:21   #20
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,069
: 8


 1/64= =

  

« =1/64== - ~ BATTLESHIP ~ - BATTLESHIP= = »

: 1 (: 0 , : 1)
 

.
HTML .


: 12:46. GMT.
 
- -
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. : zCarot