>
> . FANTA _ >
:
:
:
Email:
,


    2020-2021 
28.03.2023, 15:49   #1
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,067
: 8


 = =09-10 =


; 03.04.2023 06:59.
  
28.03.2023, 15:54   #2
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,067
: 8  
28.03.2023, 15:57   #3
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,067
: 8= ר
=09
0️⃣1️⃣ 31.03=22:00== - =
0️⃣2️⃣ 01.04=14:30==. - =
0️⃣3️⃣ 01.04=17:00== - =
0️⃣4️⃣ 01.04=17:00== - =
0️⃣5️⃣ 01.04=15:00== - =
0️⃣6️⃣ 01.04=16:30== - =
0️⃣7️⃣ 01.04=16:30==04 - 04=
0️⃣8️⃣ 01.04=19:00== - =
0️⃣9️⃣ 01.04=19:30== - =
1️⃣0️⃣ 01.04=22:00== - =

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - =
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - =
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - =
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - =
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .=
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - =
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - =
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - =
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - =
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - =

; 28.03.2023 16:38.
  
28.03.2023, 16:44   #4
 
 
: 17.01.2023
: ,-
: 55
: 4,067
: 8=09
0️⃣1️⃣ 31.03=22:00== - = 1:0
0️⃣2️⃣ 01.04=14:30==. - = 3:1
0️⃣3️⃣ 01.04=17:00== - = 1:0
0️⃣4️⃣ 01.04=17:00== - = 1:1
0️⃣5️⃣ 01.04=15:00== - = 0:0
0️⃣6️⃣ 01.04=16:30== - = 2:0
0️⃣7️⃣ 01.04=16:30==04 - 04= 0:1
0️⃣8️⃣ 01.04=19:00== - = 1:0
0️⃣9️⃣ 01.04=19:30== - = 3:0
1️⃣0️⃣ 01.04=22:00== - = 2:1

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - = 2:1
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - = 1:0
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - = 3:1
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - = 2:0
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .= 2:2
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - = 2:1
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - = 0:0
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - = 1:1
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - = 3:1
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - = 2:0
  
28.03.2023, 16:56   #5
 

=09
0️⃣1️⃣ 31.03=22:00== - = 1:0
0️⃣2️⃣ 01.04=14:30==. - = 2:1
0️⃣3️⃣ 01.04=17:00== - = 1:1
0️⃣4️⃣ 01.04=17:00== - = 1:1
0️⃣5️⃣ 01.04=15:00== - = 1:0
0️⃣6️⃣ 01.04=16:30== - = 1:0
0️⃣7️⃣ 01.04=16:30==04 - 04= 1:2
0️⃣8️⃣ 01.04=19:00== - = 1:0
0️⃣9️⃣ 01.04=19:30== - = 2:1
1️⃣0️⃣ 01.04=22:00== - = 1:1

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - = 2:1
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - = 1:1
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - = 2:1
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - = 2:1
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .= 1:1
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - = 1:1
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - = 1:0
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - = 2:1
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - = 1:0
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - = 1:0
  
c:
28.03.2023, 16:59   #6
rumkot
 
 rumkot
 
: 13.06.2018
:
: 834
rumkot -   rumkot -   rumkot -   rumkot -   rumkot -31.03=22:00== - = 1:0
0️⃣2️⃣ 01.04=14:30==. - = 3:2
0️⃣3️⃣ 01.04=17:00== - = 1:0
0️⃣4️⃣ 01.04=17:00== - = 1:2
0️⃣5️⃣ 01.04=15:00== - = 1:0
0️⃣6️⃣ 01.04=16:30== - = 2:0
0️⃣7️⃣ 01.04=16:30==04 - 04= 1:2
0️⃣8️⃣ 01.04=19:00== - = 1:0
0️⃣9️⃣ 01.04=19:30== - = 2:0
1️⃣0️⃣ 01.04=22:00== - = 1:0

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - = 1:0
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - = 1:2
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - = 2:1
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - = 2:1
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .= 1:1
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - =3:2
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - = 1:1
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - = 1:1
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - = 1:0
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - =3:2
__________________
,
.
rumkot  
c:
28.03.2023, 19:13   #7
Vitinio2015
 
 Vitinio2015
 
: 11.01.2017
:
: 35
: 4,031
Vitinio2015 ()  Vitinio2015 ()  Vitinio2015 ()  Vitinio2015 ()  Vitinio2015 ()  Vitinio2015 ()  Vitinio2015 ()  Vitinio2015 ()  Vitinio2015 ()  Vitinio2015 ()  Vitinio2015 ()=09
0️⃣1️⃣ 31.03=22:00== - = 1:3
0️⃣2️⃣ 01.04=14:30==. - = 3:2
0️⃣3️⃣ 01.04=17:00== - = 1:2
0️⃣4️⃣ 01.04=17:00== - = 2:2
0️⃣5️⃣ 01.04=15:00== - = 1:1
0️⃣6️⃣ 01.04=16:30== - = 2:0
0️⃣7️⃣ 01.04=16:30==04 - 04= 1:3
0️⃣8️⃣ 01.04=19:00== - = 2:2
0️⃣9️⃣ 01.04=19:30== - = 3:2
1️⃣0️⃣ 01.04=22:00== - = 2:3

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - = 1:2
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - = 1:2
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - = 2:2
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - = 2:2
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .= 1:2
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - = 2:3
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - = 1:1
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - = 3:1
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - = 3:1
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - = 2:1
__________________

, 10 (). 0 ().

, 10 (). 0 ().
Vitinio2015  
c:
28.03.2023, 22:20   #8
8492
 
  8492
 
: 23.11.2014
: .
: 51
: 14,294
 8492  8492  8492  8492  8492  8492  8492  8492  8492  8492  8492=09
0️⃣1️⃣ 31.03=22:00== - = 1:1
0️⃣2️⃣ 01.04=14:30==. - = 2:1
0️⃣3️⃣ 01.04=17:00== - = 1:2
0️⃣4️⃣ 01.04=17:00== - = 2:1
0️⃣5️⃣ 01.04=15:00== - = 0:1
0️⃣6️⃣ 01.04=16:30== - = 2:1
0️⃣7️⃣ 01.04=16:30==04 - 04= 1:1
0️⃣8️⃣ 01.04=19:00== - = 2:1
0️⃣9️⃣ 01.04=19:30== - = 3:1
1️⃣0️⃣ 01.04=22:00== - = 0:0

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - = 1:1
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - = 1:2
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - = 2:2
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - = 1:1
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .= 1:2
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - = 1:0
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - = 1:0
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - = 3:1
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - = 3:1
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - = 2:1
 8492  
c:
29.03.2023, 03:21   #9
Fanta
 
 Fanta
 
: 10.03.2018
: ,.
: 64
: 7,081
Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta Fanta=09
0️⃣1️⃣ 31.03=22:00== - =1:1
0️⃣2️⃣ 01.04=14:30==. - =2:1
0️⃣3️⃣ 01.04=17:00== - =2:1
0️⃣4️⃣ 01.04=17:00== - =2:1
0️⃣5️⃣ 01.04=15:00== - =1:0
0️⃣6️⃣ 01.04=16:30== - =2:1
0️⃣7️⃣ 01.04=16:30==04 - 04=1:2
0️⃣8️⃣ 01.04=19:00== - =2:1
0️⃣9️⃣ 01.04=19:30== - =2:1
1️⃣0️⃣ 01.04=22:00== - =1:1

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - =1:1
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - =1:1
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - =1:1
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - =2:1
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .=1:2
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - =1:1
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - =2:1
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - =2:1
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - =2:1
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - =2:1
Fanta  
c:
29.03.2023, 04:51   #10
Sava
 
 Sava
 
: 20.11.2014
: ,.
: 8,426
Sava Sava Sava Sava Sava Sava Sava Sava Sava Sava Sava=09
0️⃣1️⃣ 31.03=22:00== - =1:1
0️⃣2️⃣ 01.04=14:30==. - =2:1
0️⃣3️⃣ 01.04=17:00== - =2:1
0️⃣4️⃣ 01.04=17:00== - =1:1
0️⃣5️⃣ 01.04=15:00== - =1:0
0️⃣6️⃣ 01.04=16:30== - =2:1
0️⃣7️⃣ 01.04=16:30==04 - 04=1:2
0️⃣8️⃣ 01.04=19:00== - =2:1
0️⃣9️⃣ 01.04=19:30== - =2:1
1️⃣0️⃣ 01.04=22:00== - =2:1

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - =1:1
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - =1:0
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - =1:2
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - =1:2
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .=1:2
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - =1:1
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - =1:0
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - =2:2
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - =1:0
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - =1:0
__________________
, .
Sava  
c:
29.03.2023, 06:27   #11
talyunya
-
 
 talyunya
 
: 29.11.2015
:
: 2,491
talyunya -  talyunya -  talyunya -  talyunya -  talyunya -  talyunya -=09
0️⃣1️⃣ 31.03=22:00== - =1:2
0️⃣2️⃣ 01.04=14:30==. - =2:0
0️⃣3️⃣ 01.04=17:00== - =2:2
0️⃣4️⃣ 01.04=17:00== - =3:1
0️⃣5️⃣ 01.04=15:00== - =3:1
0️⃣6️⃣ 01.04=16:30== - =2:0
0️⃣7️⃣ 01.04=16:30==04 - 04=2:3
0️⃣8️⃣ 01.04=19:00== - =3:1
0️⃣9️⃣ 01.04=19:30== - =4:1
1️⃣0️⃣ 01.04=22:00== - =3:1

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - =1:2
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - =1:2
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - =2:2
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - =3:2
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .=1:1
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - =2:1
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - =1:0
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - =3:2
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - =2:0
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - =3:1
talyunya  
c:
29.03.2023, 20:00   #12
TARAS12345
-
 
 TARAS12345

=09
0️⃣1️⃣ 31.03=22:00== - =1:0
0️⃣2️⃣ 01.04=14:30==. - =2:1
0️⃣3️⃣ 01.04=17:00== - =2:1
0️⃣4️⃣ 01.04=17:00== - =1:1
0️⃣5️⃣ 01.04=15:00== - =2:1
0️⃣6️⃣ 01.04=16:30== - =2:1
0️⃣7️⃣ 01.04=16:30==04 - 04=1:2
0️⃣8️⃣ 01.04=19:00== - =1:0
0️⃣9️⃣ 01.04=19:30== - =3:2
1️⃣0️⃣ 01.04=22:00== - =2:1

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - =1:1
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - =1:1
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - =3:2
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - =2:1
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .=1:1
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - =2:1
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - =1:0
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - =1:2
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - =2:1
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - =2:0
TARAS12345  
c:
30.03.2023, 08:32   #13
Ramil
 
 Ramil

=09
0️⃣1️⃣ 31.03=22:00== - =1-0
0️⃣2️⃣ 01.04=14:30==. - =2-1
0️⃣3️⃣ 01.04=17:00== - =1-1
0️⃣4️⃣ 01.04=17:00== - =1-1
0️⃣5️⃣ 01.04=15:00== - =2-1
0️⃣6️⃣ 01.04=16:30== - =2-1
0️⃣7️⃣ 01.04=16:30==04 - 04=1-2
0️⃣8️⃣ 01.04=19:00== - =1-0
0️⃣9️⃣ 01.04=19:30== - =3-1
1️⃣0️⃣ 01.04=22:00== - =1-1

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - =1-1
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - =1-1
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - =2-1
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - =2-1
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .=0-1
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - =1-0
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - =2-1
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - =2-1
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - =1-0
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - =1-0
__________________
,
Ramil  
c:
02.04.2023, 09:10   #14
aleshon_ru
 
 aleshon_ru
 
: 20.09.2017
: , ,
: 30
: 3,727
aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()  aleshon_ru ()9

=10
0️⃣1️⃣ 02.04=13:30== - =3-0
0️⃣2️⃣ 02.04=16:00== - =1-4
0️⃣3️⃣ 02.04=16:30==ʸ - =3-2
0️⃣4️⃣ 02.04=18:30== - =0-2
0️⃣5️⃣ 02.04=18:30== - .=0-2
0️⃣6️⃣02.04=19:30== - =1-1
0️⃣7️⃣ 02.04=19:30== - =3-2
0️⃣8️⃣ 02.04=20:30== - =2-1
0️⃣9️⃣ 02.04=21:45== - =1-3
1️⃣0️⃣ 02.04=22:00== - = 2-0
aleshon_ru  
2 () c:
02.04.2023, 15:03   #15
talyunya
-
 
 talyunya
 
: 29.11.2015
:
: 2,491
talyunya -  talyunya -  talyunya -  talyunya -  talyunya -  talyunya -
- ̳ 1-1
talyunya  
c:
02.04.2023, 17:41   #16
8492
 
  8492
 
: 23.11.2014
: .
: 51
: 14,294
 8492  8492  8492  8492  8492  8492  8492  8492  8492  8492  8492:
aleshon_ru
9
, , ! !
 8492  
 

« = =07-08 = - - = =11-12 = »

: 1 (: 0 , : 1)
 

.
HTML .


: 11:43. GMT.
 
- -
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. : zCarot